Visselblåsar-policy

Här nedan kan ni läsa hela vår visselblåsarpolicy och hur det fungerar:

 

1 ALLMÄNT
Den här visselblåsarpolicyn gäller för vart och ett av Anläggningsbolaget Väst AB, 556106-9872 och Anläggningsbolaget Öst AB, 556874-8668 (”ANLAB”).

Vi på ANLAB strävar efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik. Som arbetsgivare är det viktigt för oss att det ska vara enkelt att rapportera om missförhållanden på ett konfidentiellt och säkert sätt. För detta ändamål och för att efterleva gällande lagkrav enligt lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden har vi inrättat ett visselblåsarsystem (”Visselblåsarsystemet”).

Syftet med den här policyn är att informera om vad Visselblåsarsystemet är och hur det fungerar. Det är vår förhoppning att den som anmäler ska känna sig trygg med att rapportera om missförhållanden via Visselblåsarsystemet och inte vara orolig för att utsättas för någon form av repressalie.

 

2 VAD KAN EN RAPPORT INNEHÅLLA?
Visselblåsarsystemet kan användas för att rapportera om missförhållanden som en rapporterande person har fått del av eller inhämtat i ett arbetsrelaterat sammanhang. Missförhållandena ska vara sådana att det finns ett allmänintresse av att de kommer fram.

Med missförhållande avses alla typer av försummelser eller oegentligheter, oavsett om de beror på medvetet agerande eller oaktsamhet. Även olika typer av försummelser eller oegentligheter som ännu inte har inträffat, men som högst sannolikt kommer att inträffa, kan vara ett missförhållande. Även försök till att dölja missförhållanden kan i sig utgöra ett missförhållande. Missförhållandet behöver inte vara aktuellt eller pågående.

Med allmänintresse avses allvarliga förhållanden som angår allmänheten och där det finns ett legitimt intresse av att missförhållanden kommer fram. Det finns typiskt sett ett allmänintresse av att misstankar om miljöskador, allvarlig ekonomisk brottslighet eller systematisk diskriminering på arbetsplatsen kommer fram. Information som endast rör en persons eget arbets- eller anställningsförhållande omfattas normalt inte.

Det behöver inte finnas bevis för en misstanke, men alla rapporter ska lämnas i god tro.

Uppgifter som inte utgör missförhållanden av allmänintresse ska inte rapporteras genom Visselblåsarsystemet. Sådana uppgifter ska i stället rapporteras genom ANLABs andra rapporteringskanaler, vilket innebär att du i första hand ska vända dig till din närmaste chef och/eller HR.

 

3 HUR LÄMNAS EN RAPPORT?

3.1 Rapportering internt via ANLABs Visselblåsarsystem

En rapport kan lämnas skriftligen genom den webbaserade plattformen WhistleB (”Plattformen”). Det går också att lämna rapporten vid ett fysiskt möte hos Advokatfirman Lindahl eller via telefon. Kontaktperson på Advokatfirman Lindahl är Mikael Mellberg: 

Mikael Mellberg
Advokat/Partner
+46 723 881 021
mikael.mellberg@lindahl.se
Södra Hamngatan 37-41, 411 06 Göteborg

3.1.1 Skriftlig rapportering genom Plattformen

Vid rapportering via Plattformen följer du instruktionerna och fyller i frågeformuläret. Plattformen nås via länken https://report.whistleb.com/anlab

Du kan rapportera anonymt på antingen svenska eller engelska.

När en rapport skickats via Plattformen får du ett ID-nummer och ett lösenord som måste sparas för att kunna ha åtkomst till rapporten i Plattformen och svara på eventuella frågor eller få mer information – observera att det inte går att återskapa ditt ID och lösenord vid ett senare tillfälle.

Rapporten skickas krypterat till det i Plattformen integrerade ärendehanteringssystemet, vartefter kontaktpersonen på Advokatfirman Lindahl får en notis att rapporten har inkommit.

3.2 Extern rapportering till behöriga myndigheter

Vi uppmanar alltid att först rapportera om missförhållanden via det interna Visselblåsarsystemet, men det finns även möjlighet att rapportera externt genom att kontakta behöriga myndigheter. För information om vilka dessa myndigheter är hänvisas till Arbetsmiljöverket som är tillsynsmyndighet.

3.3 Extern rapportering till EU:s institutioner, organ eller byråer

Rapportering kan också göras till EU:s institutioner, organ och byråer om rapporten gäller missförhållanden som utgörs av ett handlande eller en underlåtenhet som:

(i) strider mot en direkt tillämplig unionsakt inom Visselblåsardirektivets område (1),
(ii) strider mot nationell lag eller föreskrift som genomför eller kompletterar en unionsakt inom Visselblåsardirektivets tillämpningsområde, eller
(iii) motverkar målet eller syftet med bestämmelserna i en unionsakt inom Visselblåsardirektivets tillämpningsområde.

3.4 Meddelarfrihet och anskaffarfrihet

I tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen finns det föreskrifter om rätt att lämna uppgifter i vilket ämne som helst för offentliggörande i grundlagsskyddad media (s.k. meddelarfrihet) och om rätt att anskaffa uppgifter i vilket ämne som helst i syfte att meddela dem för offentliggörande i grundlagsskyddad media (s.k. anskaffarfrihet).

 

4 VAD HÄNDER EFTER ATT EN RAPPORT LÄMNATS?

4.1 Mottagande av rapport

Advokatfirman Lindahl är genom utsedd kontaktperson extern mottagare för rapporter som kommer in i Visselblåsarsystemet och är därmed behörig att ta emot såväl skriftliga som muntliga rapporter. Advokatfirman Lindahl säkerställer att inkommen rapport hanteras med det oberoende och den diskretion som rapporten kräver.

Det är endast Advokatfirman Lindahl som har tillgång till de personuppgifter som behandlas i en rapport. ANLAB får endast del av den information och de personuppgifter som Advokatfirman Lindahl bedömer är nödvändig för att en rapport ska kunna utredas på erforderligt sätt.

Inom sju dagar från det att en rapport lämnas erhålls en bekräftelse om att rapporten mottagits. Vid muntlig rapportering vid fysiskt möte kommer rapporten att dokumenteras skriftligen, varefter den rapporterande personen kommer att ges tillfälle att kontrollera och, i förekommande fall, rätta de dokumenterade uppgifterna.

4.2 Uppföljning och återkoppling av rapport

När en rapport mottagits gör Advokatfirman Lindahl en bedömning av informationen i rapporten. Baserat på bedömningen kommer Advokatfirman Lindahl lämna ett förslag till ANLAB om vilka åtgärder som bör vidtas med anledning av den mottagna rapporten.

Den som rapporterat kommer inom tre månader från bekräftelsen av att rapport har mottagits få återkoppling från Advokatfirman Lindahl om vilka åtgärder som vidtagits med anledning av den inkomna rapporten. Om rapport lämnats via Plattformen lämnas återkopplingen i Plattformen. Om rapport lämnat vid fysiskt möte lämnas återkopplingen i den form som önskats vid rapporteringstillfället. Om återkoppling frånsagts lämnas ingen återkoppling.

4.3 Uppgifter som kan identifiera den som lämnat rapport

Advokatfirman Lindahl kommer som utgångspunkt inte lämna ut eventuella uppgifter som kan röja identiteten på den som lämnat rapport i Visselblåsarsystemet. Sådana uppgifter kan dock behöva lämnas ut för att ANLAB ska kunna fullgöra sina skyldigheter att följa upp och vidta åtgärder med anledning av den inkomna rapporten. Om så behöver ske kommer den som lämnat rapporten i förväg få information om att så kommer ske, förutsatt att det inte gör att syftet med uppföljningen eller åtgärderna hindras eller försvåras.

 

5 HANTERING AV PERSONUPPGIFTER I VISSELBLÅSARSYSTEMET

Advokatfirman Lindahl är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som Lindahl utför såsom mottagare av visselblåsningsrapporter. Mer information om Advokatfirman Lindahls personuppgiftsbehandling, vilka rättigheter som gäller, hur Lindahl skyddar personuppgifter, hur länge Lindahl sparar dem m.m. finns att läsa på https://www.lindahl.se/om-oss/personuppgifter/.

ANLAB är personuppgiftsansvarigt i den utsträckning det tar emot och behandlar uppgifter från Advokatfirman Lindahl i ett visselblåsningsärende. Mer information om ANLABs personuppgiftsbehandling, vilka rättigheter som gäller, hur ANLAB skyddar dina personuppgifter, hur länge ANLAB sparar dem m.m. finns att läsa på ANLABs hemsida.

 

 

 

_________________________________

(1) Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1937 av den 23 oktober 2019 om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten.

 

Anlab Väst -

Huvudkontor Göteborg

Bäcktuvevägen 6
417 49 Göteborg
031-742 55 00
info@anlab.se

Anlab Väst -

Lokalkontor Trestad

Gustaf Mattssons väg 2
451 50 Uddevalla
031-742 55 00
info@anlab.se

Anlab Öst -
Lokalkontor

Fiskhallsvägen 16, 1 tr
120 44 Årsta
0709-65 24 45
info@anlab.se