Hållbarhet

En stor omställning har startats för att integrera hållbarhetsaspekter i varje steg av våra projekt.

Hållbarhet som en del av vår affärsidé

För Anlab är det viktigt att erbjuda hållbara och stabila anläggningslösningar. För att ligga i framkant och erbjuda våra kunder det senaste har Anlab genomfört ett större omställningsarbete med vår affärsplan och våra långsiktiga mål, i syfte att integrera hållbarhetsaspekterna i vår ledning och affärsplan.

Arbetet resulterade i en tydlig hållbarhetsstrategi där vårt fokus läggs på cirkulära materialval, omställning mot fossilfria anläggningsmaskiner och fordon, större medarbetarfokus och inkludering på arbetsplatsen samt långsiktigt hållbara ekonomiska mål för verksamheten.

Med utgångspunkt i väsentlighetsanalysen säkerställer vi att Anlab arbetar med de frågor som är av störst betydelse för våra intressenter ur ett hållbarhetsperspektiv.

Våra fokusområden och övergripande mål

Våra väsentliga hållbarhetsfrågor sammanfattar vi i våra övergripande mål som hjälper oss att ständigt styra mot hållbara projekt och arbetssätt.

Miljö

Vi ska verka för en resurseffektiv produktion där fokus läggs på cirkulära lösningar, minskade avfallsmängder och så små utsläpp av växthusgaser som möjligt. I vår strävan efter att minska vårt klimatavtryck har vi påbörjat en omställning mot fossilfria anläggningsmaskiner och fordon. Våra mål inom miljö:

Minska mängden brännbart avfall per omsatt krona
 Mängden återanvända massor per omsatt krona ska öka mellan åren

 

Social

Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som mår bra, fysiskt som psykiskt. Vi arbetar aktivt med att förebygga tillbud och olyckor samt behålla vår familjära företagskultur där vi hjälps åt att finna lösningar och innovativa vägar framåt. Våra sociala mål:

 Nöjd medarbetarindex – NMI ska alltid överstiga 4,0
 Inga allvarliga olyckor
 Erbjuda två praktikplatser per år

Ekonomi

Vi ska vara en stabil och affärsmässigt god samarbetspartner med långsiktigt hållbara ekonomiska mål för verksamheten: 

 Omsättnings- och lönsamhetsmål

Hållbarhetsrapport 2023

Ta del av våra framsteg och strategier för att fortsätta i rätt riktning – för miljön, våra anställda och ekonomin. 

Fossilfria entreprenader

Anlab erbjuder eldrivna maskiner och fordon för att minska klimatavtrycket i byggbranschen. Viktiga steg mot en fossilfri framtid. 

Vad säger våra anställda?

Vi frågade Johanna Zachrisson, hållbarhetschef på Anlab, vilka av företagets värderingar som sammanfaller med hennes egna.

”En viktig värdering jag har är ”less talk more action”, att ord inte betyder något om det inte finns handling kopplat till dem. Det är viktigt för mig att man håller vad man lovar. Här på Anlab upplever jag att vi har handlingskraft, åtgärder och riktning i det vi lovar. Vi snackar inte bara, vi sätter fart och skapar konkret nytta. Detta är en av anledningarna till att jag trivs så bra på Anlab!”

Anlab Väst -

Huvudkontor Göteborg

Bäcktuvevägen 6
417 49 Göteborg
031-742 55 00
info@anlab.se

Anlab Väst -

Lokalkontor Trestad

Gustaf Mattssons väg 2
451 50 Uddevalla
031-742 55 00
info@anlab.se

Anlab Öst -
Lokalkontor

Fiskhallsvägen 16, 1 tr
120 44 Årsta
0709-65 24 45
info@anlab.se