Om oss

Ett lokalt mark- och anläggningsbolag

ANLAB utför mark- och anläggningsprojekt till privata företag och offentlig verksamhet i Västra Götaland samt i Stockholm genom våra två regionala bolag.

Vår vision:

Anlab skall vara den självklara partnern för varje samhällsbyggare. Vi skall betraktas som ledande vad gäller kvalitet, leveransprecision och samarbetsförmåga.  

Entreprenader, grundläggning och schaktning

Våra Kärnvärden:

Nyfikenhet.

Vi är intresserade och engagerade i våra kunder, kollegor, projekt och i samhället vi verkar i. Vi berikas och utvecklas av ny teknik, nya arbetssätt, nya erfarenheter och nya möten.

Långsiktighet.

Vi arbetar affärsmässigt och enligt god affärssed. Vi ska bidra positivt i de orter där vi verkar och våra projekt ska vara lönsamma och hållbara för att bidra till fortsatt utveckling av företaget och samhället.

Närhet.

Samverkan och engagemang genomsyrar allt vi gör. Vi tar hand om varandra, hjälps åt och samarbetar för att uppnå det bästa resultatet.

Hållbarheten i fokus:

ANLAB ska bidra till att skapa ett samhälle med en miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.

Miljö

Vi strävar efter att minska vårt klimatavtryck genom resurseffektiv produktion med minskad energianvändning, lägre halter av koldioxidutsläpp och minimera avfall.

Social

Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som mår bra, fysiskt som psykiskt. Vi ska dessutom vara och en god samhällsmedborgare och verka för ett inkluderande och jämställt samhälle.

Ekonomi

Vi ska vara en stabil och affärsmässigt god samarbetspartner med fokus på att skapa framgångsrika projekt.

Vi arbetar i samverkan

Vi tror på samverkan som arbetsform i alla våra projekt. Det är tillsammans med våra beställare som vi uppnår det bästa resultatet. Samverkan bygger på tillit till varandras kunskaper och en öppen och ärlig dialog. Genom samverkan får vi en effektiv och kostnadsoptimal produkt samtidigt som vi har roligt ihop!

 

ANLAB:s policy för kvalitet, miljö och arbetsmiljö

KVALITETSPOLICY

Vår kvalitetspolicy genomsyras i all verksamhet inom bolaget. Vi ska vara bland de ledande inom mark- och anläggningsbranschen i Storgöteborg och Storstockholm med kranskommuner. Detta innebär att vi strävar efter hög kundnöjdhet för såväl produkter som tjänster.

Våra kunder och slutanvändare ska alltid stå i fokus för vårt handlande. Vi ska vara lyhörda för deras önskemål och skapa förutsättningar för ett samarbete som bygger på förtroende och respekt för varandras kunnande och åsikter.

Ansvaret för kvalitetsarbetet ligger hos varje enhet. Alla medarbetare ska vara införstådda med tillämpliga krav, känna till verksamhetens mål och inriktning och vara väl förtrogen med arbetsuppgifterna inom sitt ansvarsområde.

 • Vi strävar efter ständig förbättring och att ligga i framkant inom teknik, förnyelse och innovationer.
 • Vi ställer höga krav på kompetens och engagemang. Vi säkerställer så att alla på företaget har den kompetens och utbildning som krävs för sin arbetsuppgift och vi har löpande utbildningar och utbytande av erfarenheter för att ständigt förbättra oss.
 • Vi ställer höga krav på oss själva och samarbetspartners för att känna yrkesstolthet och att kunna möta kundens alla behov.
 • Alla verksamma inom företaget samt våra leverantörer har tagit del av denna kvalitetspolicy för att vi gemensamt ska nå upp till våra högt satta mål.

ANLAB är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001.

MILJÖPOLICY

Vi ska i all vår verksamhet inom mark- och anläggningsbranschen i Storgöteborg och Storstockholm med kranskommuner vara ledande inom branschen och samtidigt sträva efter minsta möjliga miljöpåverkan. Genom att beakta miljöaspekterna i alla led och successivt anpassa verksamheten till naturens kretslopp bidrar vi till ett hållbart samhälle.

I vårt dagliga arbete ska vi aktivt verka för:

 • Att vår förbrukning och hantering av energi, råvaror, drivmedel och andra resurser ska vara så optimal och miljömässigt hållbar som möjligt.
 • Att de restprodukter som verksamheten ger upphov till i största möjliga mån återanvänds eller återvinns.

Samtliga medarbetare ska vara väl informerade om företagets miljöpolicy ovan. Det är också vår ambition att löpande utbilda och informera medarbetarna så att de kan agera miljömedvetet i sitt arbete. Vi arbetar löpande och förebyggande med att revidera och formulera nya miljömål för verksamheten. Genom att ligga före lagkraven och ständigt förbättra vårt miljöarbete stärker vi vår konkurrenskraft ute på marknaden.

ANLAB är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

ARBETSMILJÖPOLICY

Anläggningsbolaget ska inom mark- och anläggningsbranschen i Storgöteborg och Storstockholm med kranskommuner verka för en bra och säker arbetsmiljö. Vi följer de lagar och regelverk som gäller. Målet för vårt arbetsmiljöarbete är i samarbete och medverkan med alla medarbetare skapa en fysiskt, psykiskt och socialt sund och utvecklande arbetsplats. För att detta ska kunna uppnås ska hälsa och säkerhet beaktas i allt vi gör.

I arbetsmiljöarbetet är det viktigt att våra chefer är ett föredöme och att säkerhet är den faktor som ska främjas på alla nivåer i företaget. Det är allas ansvar att bidra till och att skapa insikt om att säkerhet och förebyggande hälsoarbete är avgörande för en god arbetsmiljö.

För att förebygga ohälsa arbetar ANLAB också med förebyggande friskvårdsarbete. Detta ska även bidra till att stimulera och skapa förutsättningar för våra medarbetare att ta sitt hälsoansvar. För att kunna göra ständiga förbättringar i det dagliga arbetsmiljöarbetet utvärderas insatserna inom arbetsmiljöområdet löpande. Vår strävan är att arbetsmiljön ska ge ett positivt utbyte i form av ett rikt arbetsinnehåll, arbetstillfredsställelse, gemenskap och personlig utveckling.

Varje medarbetare ska därför ges förutsättningar att:

 • Känna till verksamhetens mål och vision
 • Förstå sin roll och betydelsen av det egna arbetet
 • Kunna påverka sin egen arbetssituation
 • Känna ansvar för sin uppgift och ha de befogenheter som krävs
 • Utveckla sin kompetens
 • Ta sitt hälsoansvar

ANLAB är arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 45001.

Trygg och stabil ägare

ANLAB ingår i den familjeägda koncernen AB Gullringsbo Egendomar som har ett långsiktigt ägarperspektiv och en trygg och stabil ekonomi. I koncernen ingår även Svenska Hus, MVB, Forestry, Wangeskog Hyrcenter, Novi Real Estate och Munkbron Finans – bolag som alla grundats av entreprenörer och bedrivs med familjebolagskänsla. Gullringsbo Egendomar är en av Sveriges största icke börsnoterade eller institutionellt ägda bygg- och fastighetskoncerner.

Anlab Väst -

Huvudkontor Göteborg

Bäcktuvevägen 6
417 49 Göteborg
031-742 55 00
info@anlab.se

Anlab Väst -

Lokalkontor Trestad

Gustaf Mattssons väg 2
451 50 Uddevalla
031-742 55 00
info@anlab.se

Anlab Öst -
Lokalkontor

Fiskhallsvägen 16, 1 tr
120 44 Årsta
073-757 09 44
info@anlab.se