Referensprojekt – Entreprenad

Vi utför små som stora projekt, här är några som vi är speciellt nöjda med.

Opalparken, Frölunda Göteborg

Anlab har anlagt Opalparken, en 12 000 m² stor oas bestående av gångbanor, lekplatser, bouleytor, utomhusscen mm. Vid extremt regn kan den nedsänkta scenen ta emot stora mängder vatten. Projektet visar vår breda expertis inom allt från yttre VA och betongarbeten till TA-planer, pålning, plantering och skötsel av alla växter. Dessutom hanterade Anlab saneringen av förorenade massor och samordning med flera andra discipliner.

Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Värde: ca 26 Mkr, slutfört: december 2023
Beställare: Göteborgs stad -Exploateringsförvaltningen
Utmaningar: Gjutna betongkonstruktioner, byggnation av stålbro, pålning, förorenade massor, dagvattenfördröjning i bankdike

Åstranden, Bromma

I projektet Åstranden har Anlab utfört grundläggning och finplanering för ett nytt bostadskvarter bestående av tre flerfamiljshuskroppar som är sammanbundna med ett parkeringsgarage. Dessutom har vi genomfört byggnation av gata intill tvärbanan och en strandpromenad längs Bällstaån. Projektet har varit mycket omfattande med grovschakt med sprängning, sanering, spontning och KC-pelarförstärkning. Vi har arbetat fram komplexa samordningslösningar med andra aktörer där bland SL:s spårövergångar samt hanterat trafikomledning och avstängningar med tydligt fastställda tidsramar. Arbetet innefattade också stödmurar, smidesarbeten, parkmöbler och planteringar med skötsel under garantitid, samt yttre VA, brunnar och fjärrvärme som kopplades till befintliga stammar.

Entreprenadform: Totalentreprenad
Värde: ca 45 Mkr, slutfört: december 2023
Beställare: Skanska Sverige AB
Utmaningar: Större sanering, spont och pålning, omfattande logistisk utmaning på den trånga ytan med angränsande järnväg och vattendrag

SGS Sandarna, Göteborg

Anlab har med stolthet genomfört ett komplett markarbete i samband med byggandet av studentbostäder i sex huskroppar. Vi tog hand om den kompletta projekteringen samt det interna VA, såsom dricks- spill- och dagvatten. Vi hanterade en omfattande volym av bergschakt, sanering av förorenade massor, grundläggning för byggnader och konstruktion av komplexa murar. Dessutom utförde vi träarbeten, stumsvetsning och finplanering. Utöver detta ansvarade vi för att skapa en inspirerande utomhusmiljö genom att plantera och anlägga en förskolegård i befintlig naturmark. Detta inkluderade installation av park- och lekutrustning, platsbyggd lekutrustning, uppförande av flera pergolor, bullerplank och skapande av gradänger, allt för att skapa en trygg och trivsam utemiljö.

Entreprenadform: Totalentreprenad
Värde: ca 34 Mkr, slutfört: hösten 2022
Beställare: Skanska
Utmaningar: Ca 24 000 m³ bergschakt, sanering av förorenade massor, stora höjdskillnader togs omhand med komplexa murar

Vad säger våra anställda?

Tommy Mattsson, entreprenadingenjör på Anlab Öst, har lång erfarenhet i branschen och har varit anställd hos oss sedan 2022. Vi får höra vad han tycker kännetecknar Anlab som arbetsplats.

”Här har man möjlighet att engagera sig i många olika arbetsuppgifter. Man är inte låst till bara ett specifikt moment utan man kan även få testa på annat som intresserar en. Eftersom det är en relativt liten organisation upplever jag att man är starkt delaktig och att vi stöttar varandra på ett mycket positivt sätt.”

Joakim Englund arbetar som platschef på Mark & Anläggning, Anlab Väst. Vi bad honom förklara varför kunder väljer att anlita just Anlab i denna bransch med hög konkurrens?

”Vi blir ofta anlitade tack vare vårt stora engagemang gentemot våra kunder och våra projekt. Samtidigt är det nödvändigt för oss att vara prisvärda, särskilt med tanke på att vi ofta deltar i offentliga upphandlingar där priset är avgörande. Våra kundrelationer är av yttersta vikt för oss, och den ömsesidiga uppskattningen mellan oss och våra kunder är ett tydligt bevis på detta.”

Referensprojekt – Kraft

Referensprojekt – Kraft

Referensprojekt - KraftFrån norr till söder och från småskaligt till storskaligt, här kan ni se några av de anläggningar vi har utfört.Einride,...

läs mer

Anlab Väst -

Huvudkontor Göteborg

Bäcktuvevägen 6
417 49 Göteborg
031-742 55 00
info@anlab.se

Anlab Väst -

Lokalkontor Trestad

Gustaf Mattssons väg 2
451 50 Uddevalla
031-742 55 00
info@anlab.se

Anlab Öst -
Lokalkontor

Fiskhallsvägen 16, 1 tr
120 44 Årsta
0709-65 24 45
info@anlab.se