Referensprojekt – Infrastruktur

Från Öst till Väst, här är några som vi är speciellt nöjda med.

Cykel Västberga allé, Stockholm

Total ombyggnad av lokalgata i Västberga med dubbelriktad cykelbana med modern belysning och signalreglering längs en sträcka på ca 1,5 km längs den vältrafikerade allén. Entreprenaden omfattade rivnings- och demonteringsarbeten samt schaktning för gata och ledningar med en helt ny väguppbyggnad. Anlab ansvarade även för att sätta fundament och kantsten, samt utförde arbete med stenläggning och betongbeläggningar, asfaltering, linjemålning och plantering av träd och buskar. Dessa arbetsmoment krävde noggrann planering och genomförande av trafikanordningar för att säkerställa säkerheten på arbetsplatsen och minimera störningar för trafiken.

Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenadsumma: ca 55 Mkr, slutförs: våren 2024
Beställare: Stockholms Stad – Trafikkontoret
Utmaningar: Arbetet utfördes i det högtrafikerade nätet med stor andel tung trafik.

Söderlingska Ängen, Göteborg

VA-sanering i Majornas bostadsområde krävde hantering av flera utmanande moment såsom installation av sänkbrunnar, rörtryckning, schaktning i spontkasetter och bergschakt genom spräckning. Anlab ansvarade för förläggningen av vattenledningar i segjärn, konventionell spont i anslutning till spårvagnsnätet med hänsyn till omgivningen samt installation av dagvatten- och spillvattenledningar i både betong och plast samt rörinfodring. Projektet innefattade också anläggning av ett stort dagvattenmagasin samt återställning av TK-gata och återuppbyggnad av gator och trottoarer med AG och slitlager. Speciella krav ställdes på att den befintliga VA-anläggningen skulle vara i drift under hela arbetet, och det var också viktigt att säkerställa god tillgänglighet i hela området under byggprocessen.

Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenadsumma: ca 30 Mkr, slutfört: hösten 2023
Beställare: Göteborgs Stad – Kretslopp och vatten
Utmaningar: Trångt arbetsområde med befintlig VA anläggning i bruk samt krav på god tillgänglighet i hela området.

Aröds industriområde, Göteborg

Anläggning av ny vägförbindelse till Aröds industriområde med tillhörande dagvatten, elkanalisation och belysningsentreprenad. Vägen anslöts till befintlig rondell på Minelundsvägen som anpassades för den nya anslutningen. Projektet utgör en del av Lundbyleden med en öppen trafiklösning för ca 15 000 fordon/dygn. Projektet innefattade även omfattande sanering med FA massor från tidigare återvinningsmassor, extrudersvetsning kring driftsatt gasledning, lättfyllning med Hasopor skumglas, samt flytt och installation av fiberledningar. Dessutom omfattade projektet grundläggning för ny transformatorstation, skarvning av högspänningskablar och anslutning till transformatorstationen.

Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenadsumma: ca 13 Mkr, slutfört: sommaren 2022
Beställare: Göteborgs Stad – Trafikkontoret
Utmaningar: Saneringar med FA massor, extrudersvetsning kring driftsatt gasledning, arbete med högspänningskablar

Vad kan vi göra för dig?

Anlab Väst -

Huvudkontor Göteborg

Bäcktuvevägen 6
417 49 Göteborg
031-742 55 00
info@anlab.se

Anlab Väst -

Lokalkontor Trestad

Gustaf Mattssons väg 2
451 50 Uddevalla
031-742 55 00
info@anlab.se

Anlab Öst -
Lokalkontor

Fiskhallsvägen 16, 1 tr
120 44 Årsta
0709-65 24 45
info@anlab.se